10-puntenplan voor de Kempen

Goesting in de Kempen

Wij hebben goesting in de toekomst. Onze aanpak stoelt op vertrouwen in de kracht van mensen. Terwijl anderen over problemen praten, zoeken wij naar oplossingen. Met optimisme en hard werken maakt Open Vld het verschil. Zoals Maggie op asiel en migratie of Annemie op justitie. Zoals Bart in Mechelen en Frank en Martine in de Kempen.

Open Vld heeft niet alleen sterke mensen, maar ook een sterk programma. Met concrete maatregelen, die allemaal becijferd zijn, zorgen we voor een sterkere economie met meer jobs. Ons economisch groeiplan is ambitieus, maar realistisch. Zo houden we onze pensioenen betaalbaar in een open en zorgzame samenleving.

Die positieve aanpak is ook nodig in de Kempen. Daarom stellen wij een reeks vernieuwende maatregelen voor, op maat van onze regio. Een vlotte en veilige mobiliteit is prioritair. We investeren in kwaliteitsvol onderwijs, pakken de wachtlijsten aan, zorgen voor betaalbaar wonen en stimuleren werk in eigen streek. Met aandacht voor de Kempense eigenheid: natuur, innovatie en energie. Zo zetten we de Kempen weer in beweging.

High five voor de Kempen

1. Een bereikbare regio

2. Werk en wonen in eigen streek

3. Innovatief in natuur en energie

4. Oog voor meer veiligheid

5. Zorg en onderwijs op maat

1. Een bereikbare regio

a) Werk maken van omleidingen rond dorpskernen

De provinciale verkeersstudie Noorderkempen heeft voor de regio tussen E34 en E19 vanop het lokale niveau oplossingen gezocht voor lokale en bovenlokale verkeersproblemen. Omleidingswegen rond dorpskernen en robuuste assen voor zwaar verkeer werden geselecteerd met een draagvlak bij de lokale gemeentebesturen. Open Vld wil dat deze methode ook in de zuiderkempen wordt aangewend en dat de Vlaamse Regering dit bereikte akkoord zo snel mogelijk omzet in concrete realisaties en hiervoor de nodige budgetten voorziet.

⇒ Case Stwg. op Gierle in Turnhout. Streefbeeldstudie van 2005 heeft stof liggen vergaren. Verkeersproblematiek intussen enorm vergroot.

b) Missing links aanpakken

Tussen Turnhout en Geel werd na 30 jaar uiteindelijk de nieuwe noord-zuidverbinding geopend. De 2 grootste steden in de Kempen hebben eindelijk een volwaardige verbinding. De verbindingen vanuit de Kempen richting Leuven en Tilburg blijven totaal ondermaats. Open Vld wil dat ook deze steden vanuit de Kempen bereikbaar worden.

⇒ Case Herselt. Noord-zuidverbinding stopt ‘officieel’ in Geel aan de

E313. Tussen Geel en Aarschot is er echter massaal verkeer doorheen de dorpskernen van Westerlo en Herselt.

c) Kwaliteitsvol spoorvervoer naar Antwerpen en Brussel met stations als poort

Duizenden pendelaars maken dagelijks gebruik van de trein om op hun werk in Antwerpen of Brussel te geraken. Ze moeten daarbij regelmatige vertragingen op aftandse treinstellen trotseren. De stations van Turnhout, Noorderkempen en Herentals werden de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd. Open Vld wil de Kempense stations uitbouwen tot

‘poorten’ van waaruit met op een kwaliteitsvolle manier de rest van het land kan bereiken.

⇒ Case stiptheid. Slechts 35% van de IC-treinen Brussel-Turnhout reden in 2013 op tijd. Pendelaars richting Geel en Mol moeten vaak 45 minuten wachten in Herentals door gemiste aansluitingen.

d) Busvervoer organiseren op maat reiziger

Bijna elke Kempenaar heeft op wandelafstand van zijn huis een bushalte. Vaak zijn de busverbindingen niet aangepast om maat van de reiziger. De laatste bus is vaak bijzonder vroeg op de avond en evidente verbindingen worden niet voorzien. Open Vld wil inzetten op sterke en frequente basislijnen in de Kempen met oplossingen op maat voor de

‘last mile’.

⇒ Case Bouwel. Het station van Bouwel heeft geen rechtstreekse verbinding met centrum Grobbendonk. Een rit duurt maar liefst 45 minuten en leidt via het station Herentals.

2. Werken en wonen in eigen streek

a) Regelluwe zones

Vlaanderen is overgereglementeerd. Ondernemers moeten vaak ellenlange procedures doorlopen om hun project te realiseren. Open Vld pleit voor regelluwe zones, dit zijn zones waar ondernemers binnen een bepaald kader slechts een melding moeten doen om met hun project van start te gaan. Concreet denken we aan het ENA en de nucleaire site Mol-Dessel.

⇒ Case ENA. In het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft ruimte gecreëerd om te ondernemen. Voor investeerders is het een grote troef te weten dat ze geen ellenlange procedures moeten doorlopen voor vergunningen. In internationale hoofdkwartieren kan dat mee de doorslag geven om in de Kempen te investeren.

b) Inzetten op logistiek

Onze regio beschikt over grote troeven om een logistieke topregio te worden, als voorhaven van de Antwerpse Zeehaven. De overheid moet in de eerste plaats inzetten op degelijke infrastructuur. Denken we maar aan goederenspoorverbindingen of een tweede brug over het Albertkanaal in Grobbendonk.

⇒ Case WCT Meerhout. In Meerhout werd een multimodale containerterminal ontwikkeld langs het Albertkanaal en goederenspoor. Gelijkaardige ontwikkelingen kunnen de druk op het wegennet drastisch verlichten.

c) Fiscaal gunstregime voor Kempense economie

We vragen de federale regering om een fiscaal gunsttarief in te voeren in bepaalde Kempense tewerkstellingszones, net zoals dat in Limburg het geval is. In deze gebieden geldt een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing op het loon van personeel. Het zijn de bedrijven en ondernemers die voor jobs zorgen, maar de politiek moet wel het juiste klimaat scheppen om ondernemerschap mogelijk te maken.

⇒ Case Ondernemersconferentie. De afbakening van de zones gebeurt best in overleg met alle actoren: politiek, ondernemers en academici. Een ondernemersconferentie voor de Kempen kan nieuwe impulsen geven aan de economische ontwikkeling in onze regio.

d) Betaalbaar wonen

Een eigen woning betekent vrijheid en de beste sociale bescherming. Jongeren hebben het steeds moeilijker om een huis of appartement te kopen. We willen hen helpen door de registratierechten te halveren, de hypotheekrechten af te schaffen en huurpremies voor wie het financieel moeilijker heeft. In tegenstelling tot andere partijen pleit Open Vld voor het behoud van de woonbonus, het fiscale voordeel gekoppeld aan je hypotheek.

⇒ Case woningprijzen. De vastgoedprijzen zijn de voorbije twintig jaar in de Kempen fenomenaal gestegen. Zo kost een huis in onze regio vandaag gemiddeld drie keer meer dan in 1993. Voor bouwgrond is de prijs per vierkante meter zelfs verzevenvoudigd. Een doorsneewoning in de Kempen kost nu 205.840 euro.

3. Innovatief in natuur en energie

a) Inzetten op geothermie, groene energie én MYRRHA

De Kempen is de voortrekker in het onderzoek naar nieuwe energiebronnen. In Merksplas zijn de tuinbouwbedrijven zelf al jarenlang producenten van energie door middel van warmtekrachtkoppelingen en biomassa. De nucleaire site Mol-Dessel is van wereldklasse en de onderzoeken van VITO om door geothermie huizen te verwarmen en energie op te wekken verdienen alle steun. Open Vld wil dan ook blijvend inzetten op de voortrekkersrol van de Kempen qua energie en innovatie.

⇒ Case MYRRHA. De MYRRHA-reactor in Mol is noodzakelijk voor onderzoek naar de vermindering van de milieu-impact van kernafval én voor medische toepassingen.

b) Natuurgebieden beter ontwikkelen en toeristisch uitspelen

De Kempen beschikken over grote en zeer waardevolle natuurgebieden (Turnhouts vennengebied, Liereman, Kolonie

Merksplas, Kempense Heuvelrug, Merodebossen,…). In tegenstelling tot Limburg worden deze gebieden nog veel te weinig gezamenlijk beheerd en gepromoot. Er ligt hier echter een enorm potentieel in de toeristische sector.

⇒ Case Turnhouts vennengebied. Europese Commissie beschouwt dit als voorbeeldproject, maar nauwelijks bekend.

4. Oog voor meer veiligheid

a. Renovatie en uitbreiding strafinrichtingen

Het gevangeniswezen is een belangrijke werkgever in onze regio. Maar liefst 15% van de gevangenispopulatie is in de Kempen te vinden. De nieuwbouw en de renovatie van de huidige gebouwen van de strafinrichting te Merksplas, zoals gepland in masterplan 2, zijn uitermate belangrijk om de werkgelegenheid op peil te houden. Deze moeten in de volgende legislatuur beslist uitgevoerd worden.

b. Integrale aanpak drugs

De drugsproblematiek is in onze regio een bijzonder groot probleem. Een integrale aanpak met preventie, repressie en nazorg is voor Open Vld dan ook een topprioriteit.

⇒ Case GHB. Frank Wilrycx nam het initiatief tot een integrale aanpak van het GHB-probleem in de Noorderkempen.

5. Zorg en onderwijs op maat

a. Private kinderopvang versterken

Het recente decreet op de kinderopvang heeft tot de sluiting van verschillende kinderdagverblijven geleid, ook in onze regio. Open Vld wil dit decreet zo spoedig mogelijk terug aanpassen om de combinatie werk-gezin in onze regio te vereenvoudigen.

b. Investeren in kwaliteitsvol onderwijs

We kunnen ons onderwijs nog aanzienlijk versterken door meer in te zetten op praktijkervaring, zowel in het hoger, algemeen, technisch als beroepsonderwijs. Stages geven jongeren de kans om ervaring op te doen. Dat vergemakkelijkt de studiekeuze en verhoogt de kans op een job.

c. Links tussen onderzoek, ondernemen en onderwijs versterken (O3)

De Kempen beschikt over onderzoekscentra, ondernemingen en onderwijsinstellingen die elk op hun terrein baanbrekend werk leveren. Vaak blijven er echter schotten staan tussen deze instellingen. Ook de landsgrens blijft een moeilijk te nemen klip. Meer samenwerking kan nochtans leiden tot spinoffs en extra jobs. Een vak ondernemerschap op school kan jongeren stimuleren om een onderneming op te starten.

⇒ Case Universiteit Tilburg. Waarom geen nauwere samenwerking met universiteit vlak over de grens cfr. Hasselt-Maastricht?

d. LiCaLab

De Kempen neemt het voortouw in het onderzoek naar de wijze waarop ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het project LiCaLab (Living and Care) moet zeker worden voortgezet.

⇒ Case innovatiepool Turnhout. Aan de stationsomgeving in Turnhout wordt een wijk ontwikkeld waarin proefprojecten kunnen worden uitgevoerd inzake zorg voor ouderen.

Share on:

Leave a comment