10,2 miljoen euro steun voor projecten groene warmte

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, doet een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmte. De Vlaamse Regering heeft een budget van meer dan 10 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Zo wil de regering van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek van de toekomst. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte produceren, restwarmte recupereren of biomethaan willen produceren, kunnen projectvoorstellen indienen van 15 oktober tot en met 14 december 2015. In totaal heeft de Vlaamse Regering 10,2 miljoen euro opzijgezet voor nieuwe projecten. Hiervan is 4,2 miljoen euro bestemd voor restwarmteprojecten, 4 miljoen euro voor projecten rond geothermie, en telkens 1 miljoen euro voor groene warmte – en biomethaanprojecten. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie gerangschikt. Dat gebeurt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten gerangschikt worden. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Het VEA kent steun toe tot het budget is opgebruikt.

De Vlaamse Regering heeft in het verleden al drie oproepen gedaan. Dit met matig succes. In totaal werden 11 restwarmteprojecten, 1 groene warmteproject en 1 project rond de injectie van biomethaan goedgekeurd.

Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom wil de komende jaren de uitbouw van warmtenetten sterker stimuleren. Een heel bewuste keuze, aangezien groene warmte een belangrijke rol kan spelen in het behalen van de doelstellingen 2020. Annemie Turtelboom: “Ik ben blij vast te stellen dat vele bedrijven en organisaties geïnteresseerd zijn in deze vierde call groene warmte en hierop willen intekenen. Want zowel voor gezinnen als voor industriële actoren biedt deze energiebron enorme opportuniteiten.” In Vlaanderen dient namelijk ongeveer 55 procent van het totale bruto finaal energieverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft slechts een aandeel van 23%. Een doorsnee gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 23.260 kWh warmte. Bovendien gaat er vandaag nog veel restwarmte verloren, warmte die onder meer wordt geproduceerd in industriële sectoren. Het is het doel om in de toekomst warmtenetten te voeden met restwarmte uit de industrie. Om volop in te zetten op dergelijke projecten, ligt het budget van deze call groene warmte dan ook hoger dan die van de vorige calls. In totaal 10,2 miljoen euro. In tegenstelling tot 8,2 miljoen euro bij de vorige oproep.

Nieuw aan deze vierde call is dat een project vanaf nu al in aanmerking komt voor steun wanneer minstens 50 procent van de inputstroom uit hernieuwbare energiebronnen of uit restwarmte komt. Dit naar analogie met de Europese definitie voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling. Deze versoepeling van de voorwaarde maakt de call groene warmte toegankelijker voor bedrijven en organisaties.

Daarnaast wordt de steun voor groene warmte uitgebreid naar projecten die daarvoor in het verleden nog niet in aanmerking kwamen. Zo is het vanaf nu ook mogelijk om projecten in te dienen die gekoppeld zijn aan diepe geothermie. Private of publieke actoren die warmte uit de diepere aardlagen willen halen om daarmee gebouwen en woningen te verwarmen, kunnen dus op steun rekenen van de Vlaamse overheid.

Verder worden vanaf nu, naast installaties voor de opwekking en injectie van biomethaan, ook installaties aanvaard die enkel voorzien in de omzetting van biogas tot biomethaan. Dit op voorwaarde dat het geproduceerde biomethaan als biobrandstof voor transport wordt gebruikt. Op die manier ondersteunen we een verduurzaming van ons wagenpark.

Hoewel de technologie van warmtenetten al een tijdje bestaat, hinkt België achterop ten opzichte van de buurlanden. Denemarken bijvoorbeeld heeft 30.000 kilometer aan warmteleidingen en twee derde van alle warmteverbruikers zijn erop aangesloten. Om de achterstand met andere landen voor een stuk te verkleinen, is het noodzakelijk om groene warmte als een volwassen energiebron te aanzien, met de nodige ondersteuning. Daarbij hoort een financiering op maat, in de vorm van investeringssteun. Zo geven we bedrijven en organisaties een duwtje in de rug.

Voor energieminister Annemie Turtelboom, zijn warmtenetten een belangrijk onderdeel in de energiemix van morgen: “De installatie van warmtenetten en andere duurzame groene technologieën is een prioriteit voor de Vlaamse Regering. Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13 procent voor hernieuwbare energie invullen, en dit op een goedkopere manier dan via groene stroom: 6 tot 14 keer goedkoper. Gaat Vlaanderen voor 1 procent meer groene warmte, dan hoef je eigenlijk 2 procent minder groene stroom te hebben voor de doelstelling. Daarom wil ik het potentieel van groene warmte ten volle benutten.”

Om ook in de toekomst de aanleg van warmtenetten te ondersteunen, worden de bestaande netten momenteel in opdracht van het VEA door VITO in kaart gebracht. Dit in uitvoering van de Europese richtlijn voor energie-efficiëntie. Deze warmtekaart bekijkt waar de aanleg van openbare en private warmtenetten rendabel kan om de bouw hiervan aan te moedigen en tot een Vlaams reguleringskader voor warmtenetten, warmtediensten en warmtemarkten te komen. Eventuele barrières voor de uitbouw van warmtenetten, al dan niet technologische, worden in de mate van het mogelijke weggewerkt. Tegen uiterlijk 31 december 2015 zal deze kaart voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn.

Share on:

Leave a comment