Elk nieuw gerechtelijk arrondissement zal een gespecialiseerde familierechtbank krijgen, waardoor alle familiale zaken door een en dezelfde rechtbank kunnen behandeld worden.

Wanneer een gehuwd koppel met kinderen vandaag wil scheiden, volgt een behandeling door verschillende rechtbanken. In burgerlijke zaken gaat het al snel om 7 verschillende rechtbanken. Zo moet het koppel naar de vrederechter of langs de kortgedingrechter om voorlopige maatregelen te nemen, langs de rechtbank van eerste aanleg om de scheiding te regelen, langs de jeugdrechter om te beslissen wie de kinderen krijgt en finaal opnieuw langs de rechtbank van eerste aanleg om de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen te regelen.

Minister Turtelboom: “Dertig jaar geleden vond de politiek al

Minister van Justitie Annemie Turtelboom moderniseert het huwelijksvermogensrecht. Daardoor wordt het duidelijk wat gehuwden aan elkaar verschuldigd zijn in geval van scheiding. Het huidig systeem moest vooral herzien worden omdat de regels in verband met levensverzekeringen en groepsverzekeringen die in de verzekeringswet voorkomen ongrondwettelijk werden verklaard en al sinds 20 jaar moesten aangepast worden. De nieuwe regels onderscheiden individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen, maar voeren ook de mogelijkheid in om bij manifest onevenwicht tussen de loopbaanopbouw van beide echtgenoten, omdat een van hen gezinstaken heeft opgenomen, het bedrag van de alimentatie na echtscheiding (niet de alimentatie voor de kinderen, wel deze voor de ex-partner) daaraan aan te passen. “Dankzij duidelijke regels

Wie vandaag veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf tussen de 6 maanden en 3 jaar, zal deze effectief moeten uitzitten. Dat is het gevolg van de inspanningen die minister van Justitie Annemie Turtelboom, de directeur-generaal van het gevangeniswezen Hans Meurisse en de directeur-generaal van de justitiehuizen Annie Devos en al hun medewerkers, de afgelopen maanden leverden op het vlak van strafuitvoering. Veroordeelden zullen onmiddellijk weten wanneer hun enkelband geplaatst wordt, waardoor de straffeloosheid in de kiem wordt gesmoord.

Vorige zomer kampten de 28 justitiehuizen in ons land in het totaal met een wachtlijst van bijna 5000 dossiers. Zowel mensen die een straf moesten uitzitten onder elektronisch toezicht, een werkstraf moesten

Wie een schijnsamenwoonst aangaat in de hoop op die manier een verblijfsvergunning te verkrijgen, zal voortaan even hard gestraft kunnen worden als iemand die een schijnhuwelijk afsluit. Minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block verscherpten de regels. 

De laatste jaren stellen we vast dat steeds meer mensen, vooral vrouwen, het slachtoffer worden van een schijn-wettelijk samenwonen. Nadat de schijnhuwelijken wettelijk aan banden werden gelegd, zochten heel wat mensen hun toevlucht in het schijn-wettelijk samenwonen.

Door de definitie van de “schijn- wettelijke samenwoning” in het Burgerlijk Wetboek op te nemen, kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand en de parketten voortaan een onderzoek voeren als

Aanzetten tot terrorisme, rekruteren van terroristen en opleiden van terroristen zal streng bestraft worden. De nieuwe wet voorziet celstraffen tot 10 jaar en een geldboete tot 30.000 euro. Ook het volgen van een terreuropleiding in landen als Afghanistan is voortaan strafbaar.

Pogingen tot het plegen van een terroristische daad, het rekruteren van personen om een terroristische daad te plegen, het aanzetten van personen tot het plegen van een terroristische daad, het voorbereiden van een terroristische daad en het geven van opleidingen en onderrichtingen met het oog op het plegen van een terroristische daad zullen dankzij de nieuwe wetgeving bestraft kunnen worden.

Een terreurdaad kan volgens de wet zowel een aanslag

Het budget voor de gerechtskosten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het toenemende aantal telefoontaps is daar niet vreemd aan. Elk jaar worden er zo’n 10% meer telefoons getapt dan het jaar daarvoor. Om dit betaalbaar te houden, besliste de regering, op aansturen van Annemie Turtelboom, de prijs van deze taps te halveren.

In 2004 werden er 995 telefoontaps gedaan. In 2011 waren dit er 5590. Meer dan een vervijfvoudiging. In 2011 kostte dit de overheid 25,5 miljoen euro.

“Aangezien het aantal telefoontaps en het aantal onderzoeken naar IP-adressen ook de komende jaren zal blijven stijgen, moest de prijs aangepast worden,” aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Samen met Vice-Eerste

De wet op de continuïteit van ondernemingen wordt verbeterd. Deze wet, in voege sinds april 2009, moet ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen en hun continuïteit te verzekeren. “Dankzij een aantal nieuwe voorwaarden die worden opgelegd zal de wet nog meer zijn nut kunnen bewijzen voor bedrijven die een goede kans hebben op herstel. Zowel de bedrijven in moeilijkheden, de schuldeisers als de werknemers hebben baat bij deze aanpassingen die de uniformiteit en transparantie van het systeem versterken terwijl de knelpunten worden weggewerkt,” aldus minister Turtelboom.

In 2011 maakten 1389 bedrijven gebruik van deze wet, in 2012 waren dat er 1537. De wet kent

Belgische, Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten gaan in de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord intensiever samenwerken in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, de Belgische Minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, en de Minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen, de heer Kutschaty, hebben hierover afspraken gemaakt in Maastricht.

In deze grensregio wordt door de politie- en justitiediensten van de drie landen al samengewerkt, mede dankzij het Bureau Euregionale Samenwerking (BES) dat op Nederlands initiatief is ingericht in Maastricht. Opstelten, Turtelboom en Kutschaty hebben nu afgesproken deze samenwerking verder te optimaliseren.

Door op locatie met elkaar af te stemmen, informatie en ervaringen te delen is men

De ordes van advocaten eisten een quasi totale vernietiging van de Salduz–wet. Het Grondwettelijke Hof is daar niet op ingegaan en heeft slechts enkele bepalingen van de wet vernietigd. Op de belangrijkste eisen van de advocaten, namelijk dat advocaten bij alle verhoren aanwezig moeten zijn en dat ze actief zouden mogen deelnemen aan het verhoor, zijn de advocaten niet gevolgd door het Hof dat oordeelde dat de wet op deze punten voldoet.

Mocht het Hof alle eisen hebben ingewilligd, dan was de Salduzwet vandaag volledig vernietigd. Maar dat is duidelijk niet gebeurd. Wel moet de wet worden aangepast op drie punctuele zaken:

1. De wet voorziet dat men recht heeft