In het kader van de Europese richtlijn Clean Power for Transport heeft de Vlaamse Regering een actieplan opgesteld dat de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit sterk vergroot. In een eerste beweging werd al de verkeersfiscaliteit hervormd door groene parameters op te nemen in zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op inverkeerstelling. De Vlaamse Regering heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2020 40.000 CNG-wagens en 60.000 elektrische wagens op de baan te krijgen. De Vlaamse overheid geeft het voorbeeld door in 2020 minimaal 10 procent van de nieuw aangekochte wagens elektrisch aan te kopen. En daarnaast zal minimaal 7 procent van de nieuw aangekochte wagens op CNG rijden.

Dat lukt alleen

De Vlaamse Regering heeft vandaag het E-Peil vastgelegd voor alle types van gebouwen. Tot op heden was dit enkel noodzakelijk voor nieuwe (of héél grondig gerenoveerde) residentiële woningen, kantoren en scholen. Vandaag heeft de Vlaamse Regering voor alle andere types van gebouwen het E-peil vastgelegd. Deze beslissing kadert in het ruimere geheel van energie-efficiëntie dat de Vlaamse Regering hoog in het vaandel draagt. Deze beslissing vormt de eerste ambitieuze stap richting het BEN-niveau voor niet-residentiële gebouwen in 2021. Energie-efficiëntie draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen.

Eeis, fct 2017 Logeerfunctie 80 Gezondheidszorg met verblijf 80 Gezondheidszorg zonder verblijf 80 Gezondheidszorg operatiezalen 60 Bijeenkomst hoge bezetting 80 Bijeenkomst lage bezetting

KBC betaalt eind 2015 de uitstaande schijf van 2 miljard (en 50 percent premie) overheidssteun terug aan de Vlaamse overheid, 2,5 miljard meer dan voorzien. Dit zorgt voor een daling van 12.4 percent van de Vlaamse schuld. Eind 2015 bedraagt de Vlaamse schuld daardoor 17,65 miljard euro in plaats van 20,15 miljard.

Minister Turtelboom: “Ik ben eerst en vooral verheugd dat KBC, na een moeilijke periode in 2008, terug een solide kapitaalsbasis heeft om vervroegd de staatssteun terug te betalen. De Vlaamse boekhouding kan daardoor versneld de Vlaamse schulden verlagen.”

De totale rente op belegging van de staatssteun (IRR) bedraagt 12,67%. Door de terugbetaling van de laatste schijf van 2

De voorwaarden om het verlaagd tarief van 1% van de miserietaks te krijgen, worden versoepeld. Vorige week al kondigde Viceminister-president Annemie Turtelboom deze versoepeling aan. Volgens de huidige regels moet de verdeling van bijvoorbeeld een huis of een appartement plaatsvinden op het moment van de echtscheiding en via een authentieke akte. Voortaan geldt de verlaagde miserietaks voor alle verdelingen na een echtscheiding, ongeacht wanneer de ex-echtgenoten tot de verdeling willen overgaan. Elke verdeling van een huis of een appartement, na een echtscheiding, wordt voortaan aan het verlaagd tarief van 1% onderworpen. Ook koppels die hun echtscheiding via een zogenaamd bemiddelaar regelen zullen voortaan nog slechts 1%, en niet langer 2,5%

2 maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen

Vlaanderen is Europa’s grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bijvoorbeeld fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren streeft deze Vlaamse Regering naar een groener wagenpark. Ze heeft daarvoor drie maatregelen genomen. De eerste maatregel, de vergroening van de autofiscaliteit, werd reeds goedgekeurd. Tijdens de ministerraad van de Vlaamse Regering van 30 november 2015 zijn nog twee extra maatregelen genomen, namelijk de zero emissie bonus en de uitbouw van laadinfrastructuur.

Met deze maatregelen stimuleert de Vlaamse Regering elektrisch rijden. De uitbouw van laadinfrastructuur moet de (potentiële) gebruikers van elektrische voertuigen verlossen van

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief de vergroening van de verkeerfiscaliteit goed. Burgers die hun nieuwe auto besteld hebben voor 30 oktober, maar pas geleverd krijgen na 1 januari 2016, zullen nog beroep kunnen doen op de oude tarieven als overgangsmaatregel.

Er komt een overgangsmaatregel voor mensen die de afgelopen weken een nieuw voertuig hebben aangekocht en nog niet konden anticiperen op de nieuwe vergroende tarieven die twee weken geleden werden aangekondigd. Indien de levering en inschrijving van het nieuwe voertuig pas gebeurt na 1 januari 2016, dan kunnen zij zich uitzonderlijk nog beroepen op de tarieven van 2015. Dit op voorwaarde dat:

  • De burger voor 15 januari 2016

Deze ochtend gaf Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom een gastles aan een 100-tal Gentse studenten. Ze haalde tijdens dit college de Vlaamse energiedoelstellingen omtrent energiezuinig bouwen en renoveren aan en benadrukte het belang van deze toekomstige generatie EPB-verslaggevers om de doelstellingen mee te helpen behalen. Met het oog op een succesvolle energietransitie is het belangrijk dat het Vlaamse hoger onderwijs voldoende aandacht besteedt aan dit thema, zowel in onderzoek als in onderwijsaanbod.

Ongeveer 100 Gentse masterstudenten ingenieurswetenschappen (elektro-mechanica en architectuur) hebben vandaag het gastcollege van Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom bijgewoond. Deze les vond plaats in het kader van een cursus waarbinnen de studenten leren werken met de

Uit recent onderzoek in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de Vlaming groot belang hecht aan het besparen van energie. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt wel dat nog te weinig Vlamingen overgaan tot energetische renovatie van hun woning. Minister van Energie Annemie Turtelboom zet daarom verder volop in op energie-efficiëntie. ‘Uit dit onderzoek blijkt dat de Vlaming wel degelijk plannen heeft om te renoveren. Het is ons opzet met alle maatregelen die we nemen om ervoor te zorgen dat ze dit ook effectief doen.’

Uit een peiling bij 1000 Vlaamse huishoudens die in juni 2015 werd uitgevoerd door TNS Dimarso in opdracht van het Vlaams Energieagentschap, blijkt dat 94%

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, doet een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmte. De Vlaamse Regering heeft een budget van meer dan 10 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Zo wil de regering van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek van de toekomst. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte produceren, restwarmte recupereren of biomethaan willen produceren, kunnen projectvoorstellen indienen van 15 oktober tot en

De Vlaamse Regering schreef de ambitie om het Vlaamse wagenpark te vergroenen neer in het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Via een vergroening van de BIV en de verkeersbelasting voor nieuwe wagens (niet leasing) wordt de aankoop van zuinigere modellen aangemoedigd en de ‘ontdieseling’ van het Vlaamse verkeer versneld. Met een Zero Emission Bonus voor wie een elektrische of waterstofwagen koopt, willen Vlaams ministers Annemie Turtelboom en Joke Schauvliege de uitstoot van fijn stof en CO2 verder tegengaan.

De verkeersfiscaliteit wordt door de Vlaamse Regering ingezet om het aankoopgedrag van de automobilist te sturen. Voor niet-leasing wagens wordt die verkeersfiscaliteit dan ook verder vergroend voor nieuw ingeschreven wagens. Regering wil