Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, doet een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmte. De Vlaamse Regering heeft een budget van meer dan 10 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Zo wil de regering van groene warmte en warmtenetten een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek van de toekomst. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte produceren, restwarmte recupereren of biomethaan willen produceren, kunnen projectvoorstellen indienen van 15 oktober tot en

De Vlaamse Regering schreef de ambitie om het Vlaamse wagenpark te vergroenen neer in het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Via een vergroening van de BIV en de verkeersbelasting voor nieuwe wagens (niet leasing) wordt de aankoop van zuinigere modellen aangemoedigd en de ‘ontdieseling’ van het Vlaamse verkeer versneld. Met een Zero Emission Bonus voor wie een elektrische of waterstofwagen koopt, willen Vlaams ministers Annemie Turtelboom en Joke Schauvliege de uitstoot van fijn stof en CO2 verder tegengaan.

De verkeersfiscaliteit wordt door de Vlaamse Regering ingezet om het aankoopgedrag van de automobilist te sturen. Voor niet-leasing wagens wordt die verkeersfiscaliteit dan ook verder vergroend voor nieuw ingeschreven wagens. Regering wil

De Vlaamse Regering legde vandaag de ambitie vast voor de vergroening van het Vlaamse voertuigenpark: tegen 2020 moeten 100.000 groene wagens rondrijden op de wegen. Eind november volgt een concreet actieplan om onder meer de laad- en tankinfrastructuur drastisch te doen toenemen.

De Vlaamse Regering legde op voorstel van minister van Energie tijdens de ministerraad de contouren vast van een actieplan ter vergroening van het Vlaamse voertuigenpark. Het plan krijgt definitief vorm eind november, mét concrete maatregelen, maar nu al is duidelijk met welke ambitie de Vlaamse Regering van start gaat. “We gaan voor 100 000 groene wagens in 2020”, stelt minister van Energie Turtelboom. “We maken daarbij zeer bewust

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, lanceerde begin dit jaar de Energielening. Vandaag bereikten we de kaap van 3000 goedgekeurde leningen. In totaal werd zo voor een ruime 22 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Hiermee besparen de 3018 gezinnen jaarlijks in totaal 34,63 miljoen kWh of omgerekend 2 miljoen euro op de energiefactuur.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. Ondertussen zijn al 3018 dergelijke leningen goedgekeurd. Hiermee werden 3760 verschillende energiebesparende maatregelen genomen die in totaal zorgen voor een besparing van 34,63 miljoen kWh of omgerekend 2 miljoen euro. “Deze cijfers tonen aan dat de

Dit jaar zijn er al 12.423 spouwmuren na-geïsoleerd, een stijging van 14,6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Over het volledige jaar 2014 zijn bovendien 13 procent meer spouwmuren geïsoleerd ten opzichte van 2013. Minister van Energie Annemie Turtelboom is tevreden met de resultaten en rekent op een recordaantal na-isolaties in 2015. “De aanvragen zitten duidelijk in stijgende lijn. Het rendement van deze energiebesparende ingreep ligt heel hoog.” Verwacht wordt dit jaar de kaap van 20.000 woningen te halen.

Van begin januari tot eind juli 2015 zijn er in totaal al 12.423 spouwmuren na-geïsoleerd. Dat zijn er 1582 meer in vergelijking met dezelfde periode in 2014; een

Carine Smolders vervangt vanaf 1 september Lieve Schuermans op het kabinet van Annemie Turtelboom als kabinetschef Financiën en Begroting.

Carine Smolders was tien jaar lang actief als Hoogleraar economie (sinds 2013 aan de Universiteit Gent), en werkte de jongste twee legislaturen ook als coördinator voor het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. Smolders vervangt vanaf 1 september Lieve Schuermans op het kabinet van minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom. Minister Turtelboom verwelkomt de experte fiscaliteit en begroting en kijkt uit naar de samenwerking.

Lieve Schuermans kiest ervoor terug te keren naar de Inspectie Financiën – waar ze voor ze de functie van kabinetschef op zich nam reeds actief was – en

Het Vlaams parlement keurde gisteravond het programmadecreet goed. Hiermee is de verlaging, vergroening en vereenvoudiging van de schenkbelasting een feit vanaf vandaag, 1 juli.

De schenkbelasting is de belasting die verschuldigd is bij de schenking van roerende en/of onroerende goederen. De Vlaamse schenkbelasting geldt voor schenkingen gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest.

Om van de Vlaamse schenkbelasting te kunnen genieten, moet de schenker zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest hebben.

De tarieven van de Vlaamse schenkbelasting verschillen naar gelang het voorwerp van de schenking. Er zijn afzonderlijke tarieven voor bouwgronden, andere onroerende goederen en roerende goederen.

De tarieven verschillen ook naar gelang de graad van verwantschap tussen schenker

De Vlaamse Regering draagt Thierry Van Craenenbroeck voor als gedelegeerd bestuurder ad interim van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). André Pictoel, huidig gedelegeerd bestuurder, bereikt op 26 juni 2015 de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Op vraag van de heer Pictoel besliste de Vlaamse Regering om zijn mandaat te beëindigen en een gedelegeerd bestuurder ad interim aan te stellen met ingang van 1 juli 2015.

In afwachting van een hervorming van de VREG en dus van de indiensttreding van de nieuwe CEO moet de continuïteit van de dienst en de dagelijkse leiding van de VREG verzekerd worden. Thierry Van Craenenbroeck, huidig contractueel directeur netbeheer bij de

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, lanceerde begin dit jaar de Energielening. Vandaag staat de teller op meer dan 2000 goedgekeurde leningen. In totaal werd zo voor 15 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Hiermee besparen de meer dan 2000 gezinnen jaarlijks in totaal 19,39 miljoen kWh of omgerekend 1 miljoen euro op de energiefactuur.

Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaming beroep doen op de energielening om energiebesparende maatregelen te financieren in de woning. Ondertussen zijn 2029 dergelijke leningen goedgekeurd. Hiermee werden 2607 verschillende energiebesparende maatregelen genomen die in totaal zorgen voor een besparing van 19,39 miljoen kWh of 1 miljoen euro. “Deze cijfers tonen aan dat de energielening

Met de eerste buislegging is de uitbouw van het project Warmtenet Nieuw Zuid vanochtend van start gegaan. De Vlaamse Regering wil van groene warmte en warmtenetten in het algemeen een volwaardig onderdeel maken van de energiepolitiek in de toekomst.

Vanochtend liet minister van Energie Annemie Turtelboom de eerste buis van het warmtenet in de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen in de grond zakken. Een grootschalig, toekomstgericht project voor de stad maar ook voor Vlaanderen. “Vijfduizend inwoners op Nieuw Zuid zullen zich in 2025 kunnen verwarmen via dit nieuwe, grootschalige net”, zegt Annemie Turtelboom. “Tegen 2020 zullen al een kleine 1000 woningen aangesloten zijn op dit warmtenet. Ik geloof heel hard