De 34 gevangenissen in ons land gebruiken voortaan hetzelfde geautomatiseerde systeem om hun dienstroosters te plannen. Voordien had elke gevangenis zijn manier van personeelsplanning, vaak met pen en papier, waardoor er heel wat anomalieën in het systeem zaten.

SP Expert, dat is de naam van het centrale beheerssysteem dat ontwikkeld werd door de ICT-dienst van de FOD Justitie voor het gevangeniswezen. Eind vorig jaar werd het systeem uitgerold in de laatste gevangenis, waardoor de dienstroosters van alle 12.000 personeelsleden van het gevangeniswezen voortaan centraal worden opgesteld.

Minister Turtelboom: “Vroeger had elke gevangenis een eigen systeem voor de personeelsplanning, waardoor er weinig coherentie was tussen het personeelsbeleid in de verschillende gevangenissen

Penitentiaire beambten zullen minder administratieve rompslomp moeten doorlopen wanneer ze een gedetineerde naakt willen fouilleren nadat hij in contact is gekomen met een persoon van buiten de gevangenis. 

Begin vorig jaar werd het gevangeniswezen geconfronteerd met een aantal gewelddadige ontsnappingspogingen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom sloot met de vakbonden een protocolakkoord af, waar een aantal beloftes werden gedaan om de veiligheid te verbeteren.

Zo werd er op korte termijn geïnvesteerd in extra metaalpoortjes, werden anti-snijhandschoenen opgenomen in de veiligheidsuitrusting, werd extra opleiding voorzien en werd het contract met de gevangenis in Tilburg verlengd.

Minister Turtelboom: “In het protocolakkoord werd ook afgesproken dat een aantal aanpassingen zouden worden doorgevoerd in de

Sinds 1888 komen veroordeelden in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling nadat ze een derde van hun straf hebben uitgezeten. Dankzij een aanpassing van deze eeuwenoude wet moeten zwaar veroordeelden voortaan minstens de helft van hun straf zullen uitzitten vooraleer ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Naast de wet, wordt ook de procedure verstrengd. Wanneer een zwaar veroordeelde persoon voorwaardelijk wil vrijkomen, zal de strafuitvoeringsrechtbank voortaan een beslissing moeten nemen bij unanimiteit. Tot nog toe volstond een gewone meerderheid. Bovendien zullen voortaan vijf rechters in plaats van drie rechters hierover moeten oordelen.

Zwaar veroordeelden blijven langer in de cel

Iemand de veroordeeld werd tot een straf van 30 jaar

Vanaf komende week zullen 10 van de 33 gevangenissen korte straffen uitvoeren via elektronisch toezicht met spraakherkenning. Het systeem, dat tussen september en december vorig jaar werd getest in Antwerpen, Vorst en Brugge wordt uitgebreid. Op 4 maanden tijd zaten 308 personen hun straf uit via thuisdetentie.

Sinds de omzendbrief van 2005 worden gevangenisstraffen onder de drie jaar niet meer automatisch uitgevoerd door het probleem van de overbevolking. Vooral diegenen die enkel veroordeeld werden tot een korte gevangenisstraf – van ongeveer 6 maanden – gingen vaak vrijuit.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Om de straffeloosheid aan te pakken, is het belangrijk dat korte straffen worden uitgevoerd. Daarom dat we ons

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil het erfrecht verder moderniseren. De hervorming van het erfrecht werd eind vorig jaar ingezet. In november keurde het parlement een eerste aanpassing goed. “Het erfrecht werd nooit aangepast aan de maatschappelijke evoluties waardoor het systeem niet meer overeenkomt met onze huidige vormen van samenleven,” aldus Turtelboom. “Erfenissen op maat en meer flexibiliteit voor de burger, wordt het nieuwe leitmotiv.” Nog dit jaar zullen een reeks gedetailleerde wetteksten aan het parlement worden voorgelegd en er zijn reeds enkele wetten van erfrecht goedgekeurd eind vorig jaar.

1. De eerste hervormingen van het erfrecht eind 2012

Erfenissprong
Goedgekeurd door kamer op 29 november 2012 (Wet van

Voortaan is het buiten bezit stellen van het in pand gegeven goed niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming van een pand. Als men bijvoorbeeld een vrachtwagen als roerend goed in pand geeft, kan men onder de nieuwe regeling blijven gebruik maken van de vrachtwagen. Dat is de meest opvallende wijziging in de wetgeving over zakelijke zekerheden. “Door deze wijzigingen vereenvoudigen we de regels en maken we alles beter begrijpbaar en transparant voor de burger”, aldus Minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De schuldenaar die een roerend goed in pand geeft, kan voortaan dus toch de feitelijke macht over dat goed verder uitoefenen en er gebruik van maken om bijvoorbeeld

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, minister van Justitie, Annemie Turtelboom en het College van Procureurs-Generaal hebben zopas gezamenlijk een rondzendbrief ondertekend met betrekking tot tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. De rondzendbrief, die in werking treedt op 1 januari 2013, heeft betrekking op de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijke huisverbod bij huiselijk geweld die op dezelfde dag van kracht zou worden.

1. Inleiding: de wet op het tijdelijk huisverbod

Om in de eerste plaats de strijd tegen intrafamiliaal geweld te versterken, heeft de wetgever met de wet van 15 mei 2012 (betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, het openbaar

Burgers zullen niet meer gedagvaard worden als ze een verkeersboete te laat betaald hebben. Tot op heden was dit vaak het geval, omdat betalingen die laattijdig op het rekeningnummer van de politie werden overgeschreven, niet altijd werden opgemerkt door de parketten. “Dankzij MaCH, de elektronische gegevensbank met alle verkeersinbreuken, gebeurt de gegevensuitwisseling automatisch, waardoor onnodige dagvaardingen vermeden worden,” aldus een tevreden minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De burger overschrijdt al eens de betalingstermijn van de onmiddellijke inning en de herinnering hiervan. De politie maakt dan een afschrift van het proces-verbaal over aan het politieparket voor verder gevolg. Op basis van de verkeersovertreding stelt het politieparket een voorstel van minnelijke schikking

Wanneer bedrijven, zeker wanneer hun maatschappelijke zetel in verschillende landen gevestigd is, een geschil hebben, kunnen ze tot een bindende oplossing komen via arbitrage of buitengerechtelijke geschillenoplossing. Om ons land ook op het vlak van internationale arbitrage nog beter op de kaart te zetten, schreef Annemie Turtelboom een quasi volledig nieuw wetboek.

Bedrijven die een geschil hebben, komen vaak in een complex juridisch kluwen terecht, zeker wanneer ze hun maatschappelijke zetel in verschillende landen hebben. Om de rechtsonzekerheid van een te trage rechtspraak en al te veel economisch verlies te vermijden, zijn economische entiteiten vaker geneigd tot een oplossing te komen via bemiddeling of arbitrage.

Bij bemiddeling is de overeengekomen

Het parlement heeft een nieuwe wetsontwerp goedgekeurd, dat stelt om de verjaring van de strafvordering te schorsen tijdens de termijn waarbinnen  bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd. “Slachtoffers en verdachten kunnen vóór de zitting van de raadkamer waar hun zaak behandeld wordt om bijkomende onderzoekshandelingen vragen. Dit heeft vaak als doel om de rechtspleging te vertragen en de zaak uit te stellen voor enkele maanden. Met deze nieuwe regeling willen we dat in de toekomst vermijden”, legt Minister van Justitie Annemie Turtelboom uit.

De nieuwe regeling geldt ook  als de onderzoeksrechter,  het onderzoeksgerecht, of het vonnisgerecht beslist om de behandeling van de zaak uit te stellen om bijkomend onderzoek te verrichten. De