“De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen”

Hieronder publiceren we de speaking notes van Annemie Turtelboom tijdens het debat op 14 augustus 2014 in de Commissie ad hoc van het Vlaams Parlement:

Interventie van Minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom over de financiële toestand van de Vlaamse overheid Commissie ad hoc Vlaams Parlement van donderdag 14 augustus 2014  

Mijnheer de voorzitter, Beste collega’s,

Dat deze Vlaamse regeringsploeg moet besparen is geen nieuw feit. 

Meerjarenraming 2013

 • In november 2013 werd de meerjarenraming 2014-2019 in het Vlaams parlement neergelegd en uitvoerig besproken. Hieruit bleek de budgettaire uitdaging voor de volgende jaren.
 • Zo werd het tekort voor het begrotingsjaar 2015 ingeschat op € 368 miljoen, oplopend naar € 993 miljoen in 2016.

 Bijdrage Vlaamse administratie

 • Begin juni, na verkiezingen, volgde de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Daarin werd de impact van zesde staatshervorming, alsook de impact van de verstrengde Europese begrotingsregels op onder meer de PPS-constructies, doorgerekend.
 • Door die oefening werd het tekort voor 2015 ingeschat op bijna € 1 miljard, oplopend naar € 1,3 miljard in 2016, wat een stijging van tussen de € 350 à € 600 miljoen betekent, afhankelijk van het jaar.
 • Ik citeer dan ook volgende conclusie uit deze nota van de Vlaamse administratie:

“Om effectief tegemoet te kunnen komen aan een voornemen om een nominaal begrotingsevenwicht te behouden, zullen er hoe dan ook fundamentele keuzes moeten gemaakt worden op het vlak van de huidige en nieuwe bevoegdheden. Het zwaartepunt van deze maatregelen ligt hierbij in de periode 2015- 2016. Hoe structureler de keuzes die gemaakt worden, hoe meer beleidsruimte er naar het einde van de legislatuur toe kan vrijgemaakt worden teneinde het nieuwe vooropgestelde beleid zoals beschreven in de bijdrage aan het regeerakkoord te kunnen uitvoeren. “

Laatste cijfers onderhandelingen

 • Volgens de laatste gegevens tekent er zich een tekort af van € 1,1 miljard in 2015, dat oploopt tot € 1,5 miljard in 2016.

Er moet bespaard worden

 • Alle partijen voorzagen in hun verkiezingsprogramma’s besparingen voor de gemeenschappen en gewesten. Dankzij de berekening van de verkiezingsprogramma’s in “Rekening 14” werden al deze berekeningen duidelijk in kaart gebracht.

Begrotingsprocedure

 • Nu, wat de cijfers betreft: het opstellen van een begroting is een serieuze aangelegenheid, die verloopt volgens een bepaalde, logische procedure, die ook door het Vlaams Parlement zelf werd bekrachtigd.
 • Zoals jullie weten hebben de economische parameters een belangrijke impact op de Vlaamse begroting. Ik geef één kerncijfer mee: een verandering van 0,1% van de economische groei, heeft een impact op de Vlaamse begroting van ongeveer € 30 miljoen.
 • Daarbij moeten we ook rekening houden met het feit dat de Europese economie nog steeds door een moeilijke fase gaat. Het herstel van de Europese economie is precair. Het is dan ook belangrijk om die Economische begroting af te wachten, met de laatste economische parameters. Want deze Economische begroting is een belangrijk ijkpunt in de hele begrotingscyclus, waarin de meest recente cijfers zijn opgenomen met betrekking tot economische groei en inflatie.
 • Vertrekkende van deze Economische begroting, zal onze ploeg in haar septemberverklaring het budgettair kader aan het parlement voorleggen. En zullen we er hét debat over voeren.
 • Dat kader zal verder verfijnd worden bij het indienen van de eigenlijke ontwerpbegroting 2015, die volgens het Rekendecreet ten laatste op 21 oktober moet ingediend worden.
 • Het is evident dat dit ook permanent gemonitord zal moeten worden via één of meerdere begrotingscontroles in 2015.
 • Beste collega’s, ik besluit: deze regeringsploeg tekent voor een begroting in evenwicht, en dat is belangrijk voor alle Vlamingen. Door vandaag de tekorten af te bouwen, creëren we budgettaire ruimte voor morgen: minder overheidstekorten, betekent minder schuld, minder rentelast en dus méér beleidsruimte voor investeringen in de toekomst. De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen.
 • Want deze regering bespaart niet alleen: ze investeert in deze legislatuur in de economie, in welzijn, innovatie en scholenbouw.
Share on:

Leave a comment