Informatisering Justitie: Van het stenentijdperk naar de 21° eeuw

Annemie Turtelboom en Jean-Paul Janssens, de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie, stelden vandaag de nieuwe ICT- strategie voor de verdere informatisering van Justitie voor en gaven een presentatie van de realisaties inzake ICT van de afgelopen jaren binnen Justitie.

Tijdens de persconferentie werd ook het protocol voor de elektronische betaling van de griffierechten ondertekend door de FOD Justitie, de Orde van Vlaamse Balies, de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

De nieuwe ICT- strategie is een gezamenlijke visie voor de verdere informatisering van Justitie voor de komende jaren. Voor de eerste maal in de geschiedenis van Justitie werd een ICT- visie ontwikkeld die gedragen wordt door alle componenten. Dit zal leiden tot efficiëntiewinst en zal de continuïteit garanderen van de ingezette ontwikkelingen op vlak van ICT bij Justitie.

Op 2,5 jaar tijd werd de informatisering van het departement Justitie ingezet. Er werd niet getracht het warm water opnieuw uit te vinden maar er werd gebruik gemaakt van:

–        de goede praktijken die reeds bestonden bij de andere FOD’s

–        en de nieuwe systemen werden in de computerprogramma’s die nu al door de medewerkers van Justitie worden gebruikt geïntegreerd om zo een geleidelijke invoer mogelijk te maken

We zijn begonnen bij het begin:

–        PC@WOrk: ervoor zorgen dat elke actor binnen justitie over een PC beschikt met hetzelfde besturingsprogramma

Ons uiteindelijk doel:

–        een volledig elektronisch justitieel dossier

–        net zoals kruispuntbank Sociale Zekerheid heeft Justitie nood aan een platform waar alle gegevens elektronisch verzameld kunnen worden en alle actoren toegang toe hebben

–        we realiseren dit via het elektronisch platform JustX: een authentieke bron waarbij de informatie centraal beschikbaar is voor verschillende partners van de FOD Justitie

Hiervoor hebben we

–        gewerkt met puzzelstukken die in elkaar passen maar die afzonderlijk ontwikkeld kunnen worden en die via een centrale gegevensdatabank met elkaar in contact zullen staan

–        de hoeksteen van het platform wordt de databank vonnissen en arresten

–        JustScan: voor de digitalisering van alle justitiële dossiers

–        verschillende databanken ontwikkeld die nadien aan elkaar gekoppeld worden:

  • Databank DNA: DNA-profielen veroordeelden en sporen
  • Databank ECRIS: strafregister, op Europees niveau
  • Databank deurwaarders: schuldbemiddelaars, schuldenaars, …
  • Databank Mach: politievonnissen
  • Databank NICC: bewijsstukken, analyses, sporenonderzoek, ….

 

–        applicaties ontwikkeld voor EPI, Justitiehuizen, de burger, …  met een eigen databank die ook gekoppeld wordt:

  • EPI: Prisoncloud, Sidis Suite, Epirisk, Epimut, Epistrike, Medistock, SP Expert, Consult online
  • Justitiehuizen: SISET, SIPAR, SOSIP, Optitime, website AWS
  • Brug leggen naar actoren die intensief samenwerken met de RO, deurwaarders en advocaten: E-conclusies, gebruik van leespen en handscanner mogelijk maken, elektronische betaling griffierechten
  • Burger: E-Griffie, E-Depot, Elektronisch justitieel dossier

 

Om Justitie uit het Stenentijdperk te krijgen was de redenering vroeger dat er nood was aan een BIG BANG. Wij hebben dat anders aangepakt. Stap voor stap, via kleinschalige projecten komen tot een volledige, kwaliteitsvolle en efficiënte informatisering.

Deze realisaties bewijzen nogmaals dat wanneer je durft te beslissen, hervormingen mogelijk zijn op korte tijd en zelfs in budgettaire krappe tijden. Dit is niet alleen het geval voor de Justitiehervorming of voor een betere strafuitvoering maar ook voor wat lang een uitzichtloos dossier leek: de informatisering van Justitie.

Bekijk hier de presentatie: Informatisering Justitie

Share on:

Leave a comment