Pensioencompensatie zorgt voor duidelijkheid

Minister van Justitie Annemie Turtelboom moderniseert het huwelijksvermogensrecht. Daardoor wordt het duidelijk wat gehuwden aan elkaar verschuldigd zijn in geval van scheiding. Het huidig systeem moest vooral herzien worden omdat de regels in verband met levensverzekeringen en groepsverzekeringen die in de verzekeringswet voorkomen ongrondwettelijk werden verklaard en al sinds 20 jaar moesten aangepast worden. De nieuwe regels onderscheiden individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen, maar voeren ook de mogelijkheid in om bij manifest onevenwicht tussen de loopbaanopbouw van beide echtgenoten, omdat een van hen gezinstaken heeft opgenomen, het bedrag van de alimentatie na echtscheiding (niet de alimentatie voor de kinderen, wel deze voor de ex-partner) daaraan aan te passen. “Dankzij duidelijke regels is er nu voor de burgers meer zekerheid over hetgeen de gevolgen wel of niet zijn van het sluiten van een levensverzekering als ze met gemeenschap zijn gehuwd,” aldus Turtelboom. Dit wetsontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd.

Met dit wetsontwerp gaan ook nog andere regels van het huwelijksvermogensrecht gewijzigd worden. Deze aanpassingen gelden voor mensen die gehuwd zijn, sommige gelden ook voor hen die zonder gemeenschap gehuwd zijn.

Onduidelijkheden omtrent levensverzekeringen opgelost

Er heerste al geruime tijd onduidelijkheid over levensverzekeringen die gehuwden, met gemeenschap van goederen, afsluiten. De bestaande regeling (artikels 127 en 128 in de Verzekeringswet) was ongrondwettelijk verklaard en moest dus vervangen worden. De regeling wordt van de Verzekeringswet naar het Burgerlijk Wetboek overgebracht, waar ze thuis hoort.

De individuele levensverzekering

Een individuele levensverzekering is het gevolg van een individueel initiatief waarbij de verzekeringsnemer vrij de begunstigde bepaalt:

1) indien de verzekering werd genomen om de andere te verzekeren dan is het geld enkel voor deze persoon. Bij overlijden van de verzekeringsnemer dient dus niet gedeeld te worden met de kinderen;
2) indien de verzekeringsnemer zichzelf wenste veilig te stellen, dan mag hij dat geld ook hebben. Gemeenschapsgelden mogen echter niet exclusief in eigen voordeel gebruikt worden, dus dient nagegaan te worden hoeveel premies hiervoor uit de gemeenschapsgelden werden geput;
3) indien de verzekering werd genomen ter veiligstelling van hun oude dag, dan is het geld voor hen beiden. Dat is immers spaargeld, en dat zal tussen hen gedeeld worden, ook indien ze scheiden vooraleer de verzekeringsuitkering uitbetaald wordt.

De groepsverzekering

Een groepsverzekering is een aanvullende pensioenregeling die via een pensioenplan door de werkgever werd afgesloten. Het pensioen is dus voor diegene die ervoor gewerkt heeft. Ook na een echtscheiding, of als de echtgenoot van de pensioengerechtigde overlijdt, wordt dit niet gedeeld.

Gevolgen bij echtscheiding

Voor de groepsverzekering dient men wel rekening te houden met het feit dat dit na echtscheiding wel in rekening kan gebracht worden bij de berekening van het onderhoudsgeld.

      Voorbeeld: De vrouw is onderwijzeres, en heeft niet voltijds gewerkt om voor de kinderen te zorgen; haar man is kaderlid in een groot bedrijf met een ruime groepsverzekering. Indien zij gaan scheiden en de vrouw krijgt onderhoudsgeld toegekend, dan zal de rechter, voor het vastleggen van het bedrag van het onderhoudsgeld, ook rekening houden met het verschil in loopbaan.

De rechter kan dus ook rekening houden met de loopbaan van de vrouw die beperkter was omdat ze meer gezinstaken heeft opgenomen.

De mogelijkheid om het onderhoudsgeld in één keer te betalen, in schijven over een korte periode of nog door een ongelijke verdeling van bvb de spaargelden, wordt ruimer ingevoerd.

De regels voor de verdeling van het gezamenlijk bezit van de echtgenoten die gaan scheiden worden verduidelijkt:

* Indien zij over de verdeling overeen komen is er geen probleem; ze kunnen dit akkoord ook samen met hun echtscheiding door de rechter laten bekrachtigen.
* De wettelijke regels worden verduidelijkt voor wanneer het iets minder vlot verloopt. Hierdoor kan de verkoop vermeden worden als één van de twee graag iets wil overnemen. Niet alleen als het om de gezinswoning gaat (die regel bestond al, en is overigens versoepeld), maar ook als het bijvoorbeeld om het appartement aan zee gaat.
* Deze regeling is bovendien niet meer enkel van toepassing voor gehuwden met gemeenschap van goederen maar voortaan ook voor gehuwden met scheiding van goederen.

Het verbod van verkoop tussen echtgenoten wordt afgeschaft. Deze regel bestond sinds 200 jaar en was volledig gedateerd en overbodig geworden, vermits echtgenoten heel veel vrijheid hebben om onderling contracten af te sluiten: waarom zou dan uitgerekend de verkoop nog verboden blijven?

Share on:

Leave a comment