Praktische info: erkenning storm van 18 augustus als ramp

De ministerraad van 29 september 2011 keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed waardoor de hevige wind en uitzonderlijke regenval die een deel van het land op 18 augustus teisterden worden erkend als ramp. Dit betekent dat iedereen die in de door het Koninklijk Besluit vernoemde gemeenten rechtstreekse materiële schade heeft geleden door wind of regen een dossier kan indienen via de gouverneur om een vergoeding te krijgen van het rampenfonds. In totaal gaat het om 46 gemeenten waar de hevige winden erkend zijn als ramp en 78 gemeenten waar de overvloedige regenval erkend is als ramp.

De tot nu toe geraamde schade door hevige winden wordt door de provincies geraamd op 59.379.860 euro. Wat betreft de overvloedige regenval wordt de schade op dit moment geraamd op 18.199420 euro. Voor overvloedige regenval is het echter zo da sinds maart 2007 de brandverzekering in de eerste plaats moet tussenkomen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan beroep gedaan worden op het rampenfonds. Namelijk voor:

–          de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening)

–          de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen)

–          de goederen die geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden)

–          het gaat om schade aan openbare domeingoederen.

Annemie Turtelboom: “ Nu we het stormweer van 18 augustus hebben erkend als ramp kunnen alle mensen die hierdoor  rechtstreekse materiële schade hebben geleden een vergoeding krijgen. Zeker voor de landbouwers is dit goed nieuws.  Zij kunnen voor de vergoeding van de schade aan hun gewassen, boomgaarden en fruit door deze ramp nu immers een beroep doen op het rampenfonds. Zo vermijden we dat de landbouwers na een weerkundige ook nog eens een financiële ramp te verwerken krijgen.”

Ook de rechtstreekse materiële schade geleden op het Pukkelpopterrein komt in aanmerking voor vergoeding door het rampenfonds. Dit slaat in eerste instantie op podia, festivaltenten, eettentjes, lichttorens enz.  Diegenen die een dossier willen indienen, zoals de festivalgangers, moeten wel rekening houden met het feit dat er een franchise is van 250 euro en dat alle schade bewezen moet kunnen worden.

Na de publicatie in het staatsblad van beide KB’s in de komende weken, hebben de mensen 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen bij de gouverneur van de provincie waar ze de schade leden. Na een expertise door een provinciaal deskundige treft de gouverneur een beslissing. Wanneer de aanvrager en  Binnenlandse Zaken akkoord zijn met deze beslissing ontvangt de getroffen persoon binnen de drie weken een uitbetaling.

Praktische info :

ALGEMEEN

2 KB’s voor erkenning

– Overvloedige regenval: 78 gemeenten > schade: ongeveer 18 Mio euro

 • Ramp erkend op basis van wetenschappelijk criterium en dit op basis advies KMI, zijnde: de neerslag moet meer zijn dan 30l/m²/uur  of 60l/m²/24uur. En daar is in de erkende gemeenten aan voldaan

– Hevige winden: 48 gemeenten, geraamde schade: ongeveer 59 Mio euro

 • Ramp erkend op basis van financieel criterium – schade (over heel het land) moet meer dan 50 miljoen euro bedragen. En daar is hier ook duidelijk aan voldaan
 • Hieronder vallen pukkelpop, landbouwers, fruittelers

 Procedure:

 • gemeenten stellen een dossier samen voor de aanvraag van erkenning van de ramp (aantal schadegevallen + geraamd schadebedrag) en maken dit over aan de gouverneurs die op hun beurt alle gegevens overmaken aan de directie Rampenschade.
 • Als alle provincies hun gegevens hebben overgemaakt en na advies van het bevoegde organisme (het KMI, de directie rampenschade,…) kan de lijst van gemeenten voor erkenning worden voorgedragen.
 • Als de extreme weersomstandigheden erkend zijn als ramp, wordt er een KB gepubliceerd waarin de getroffen gemeenten staan opgesomd. (enkel deze gemeenten komen in aanmerking voor een vergoeding door het Rampenfonds)
 • iedereen die in een gemeente dat door dit KB erkend is als rampgebied schade heeft geleden, kan een dossier indienen bij de gouverneur om een vergoeding te krijgen van het rampenfonds en dit tot 3 maanden na publicatie van het KB in het Staatsblad.
 • Als het dossier van de geteisterde volledig is, stuurt de gouverneur een expert ter plaatse. Aan de hand van die expertise wordt een besluit opgemaakt dat aan Binnenlandse Zaken en het slachtoffer  wordt bezorgd. Indien beide akkoord gaan, betaalt het rampenfonds binnen de drie weken uit.

Timing:

 • gedupeerden hebben tot 31 januari de tijd om een dossier in te dienen.
 • Nadien volgt –  afhankelijk van de volledigheid en snelheid van indienen – een beslissing van de gouverneur.  –
 • Indien zowel Binnenlandse Zaken als de indiener van het dossier akkoord gaan met de beslissing, kan de uitbetaling van de schadevergoeding gebeuren drie weken nadien.

 Wie wordt in dit geval vergoed door het rampenfonds

 • Zij die rechtstreekse materiële schade hebben geleden door de hevige winden
 • Zij die rechtstreekse materiële schade hebben geleden door de overvloedige regenval
 • Dit echter onder bepaalde voorwaarden: Dit wordt nu immers verplicht gedekt door brandverzekering. Enkel in specifieke omstandigheden komt het rampenfonds tussen:
  • de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkaardige financiële hulpverlening)
  • de goederen die niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen)
  • de goederen die geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden)
  • het gaat om schade aan openbare domeingoederen.

 Wat wordt niet vergoed

 • Schade door hagel aan landbouwgewassen en fruit wordt niet vergoed
 • Lichamelijke en financiële schade wordt niet vergoed
 • Onrechtstreekse schade

LANDBOUWSCHADE

Alle windschade en schade door overvloedige regenval wordt vergoed.

Wat krijgen landbouwers en telers vergoed door het rampenfonds?

 • Bomen  (wanneer omgevallen en/of afgebroken)
 • Kosten die gemaakt werden om de boom tot die leeftijd op te kweken
 • De kostprijs (niet de verkoopprijs) van het fruit

Wat krijgen ze niet vergoed? 

Landbouwers worden niet vergoed voor het inkomstenverlies dat ze lijden, het rampenfonds komt niet tussen inzake financiële schade (is géén rechtstreekse materiële schade).

Procedure:

idem voor iedereen:

=> dossier indien bij gouverneur => expertise =>beslissing gouverneur => evt. beroep => uitbetaling binnen de drie weken indien Binnenlandse Zaken en slachtoffer akkoord zijn.

PUKKELPOP

Wat wordt vergoed?

 • Alle rechtstreekse materiële schade (podia, festivaltenten, eettentjes, lichttorens,…) door wind en regen wordt vergoed.
 • Tickets worden niet vergoed

Wie wordt vergoed

 • Rechtspersonen met hun maatschappelijke zetel in België en belangrijke filialen in België hebben recht op een vergoeding
 • Natuurlijke personen die EU-burger zijn > specifiek voor festivalgangers:
  • Mogen schadedossier indienen
  • Moeten kunnen bewijzen dat het hun eigendom is en ze moeten de schade kunnen bewijzen
  • Franchise van 250 euro 

Procedure:

Voor de podia, festivaltenten, eettentjes, … werkt het als volgt

 • Dossier indienen bij gouverneur
 • Rampenfonds raamt de schade
 • verzekeraar (indien men natuurlijk verzekerd is) komt tussen
 • rampenfonds keert uit als volgt: berekende schade door het rampenfonds (rekeninghoudend met de franchise van 250 euro en een percentage per schijf) MIN 3/4 tussenkomst verzekering  bijvoorbeeld. De tussenkomst van het rampenfonds, rekeninghoudend met de franchises, is 100.000 euro. Verzekeraar komt tussen voor 75.000 euro, dan betaalt het rampenfonds nog 100.000 – (3/4 van 75.000) = 43.750 EUR
Share on:

Leave a comment