Speech: Veiligheid in de recreatiedomeinen: uitwisseling van goede praktijken en vooruitzichten

De speech van Annemie over hoe recreatiedomeinen het probleem van de amokmakers kunnen aanpakken…

Dames en heren,

De recente gebeurtenissen in Hofstade zijn geen alleenstaand geval. Al enkele jaren krijgen de recreatiedomeinen af te rekenen met overlast en onveiligheid.

Jullie zijn zich daar meer dan van bewust. Het kan niet dat omwonenden en families die een aangename recreatiesfeer opzoeken en slachtoffer worden van enkele amokmakers. De voorbije jaren hebben jullie, ieder voor zich, bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan:

  • Het aanpassen van de inrichting van domeinen zelf: goede afsluiting en camerabewaking, een goed beheer van wachtrijen en het splitsen van de in- en uitgang
  • Het inzetten van gemeenschapswachten en private bewakingsagenten in en rond de recreatiedomeinen
  • Het uitbreiden van de bevoegdheden van de bijzondere veldwachters, die ook in recreatiedomeinen kunnen ingezet worden, zodat deze vaststellingen kunnen doen in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties
  • Goede informatie-uitwisseling tussen de federale en lokale politie, alsook tussen de politiezones onderling.
  • Samenwerking met de openbare vervoersmaatschappijen
  • En tot slot de uitwerking van het toegangsverbod via een intern parkreglement

We moeten, met het zomerseizoen voor de deur, zeer kort op de bal spelen

We moeten  snel en duidelijk het signaal geven dat situaties zoals we die recent in Hofstade gekend hebben niet aanvaardbaar zijn.

Geachte aanwezigen,

Op korte termijn raad ik alle recreatiedomeinen aan een intern parkreglement op te stellen. Via zo een intern parkreglement kan de toegang tot het domein ontzegd worden aan bepaalde onruststokers die zich misdragen hebben.

“De Nekker” in Mechelen heeft, na onze richtlijnen in 2006, zo’n intern parkreglement opgesteld. Wie zich daar 1 keer misdraagt komt er de volgende keer niet meer in.

 Om ook de andere recreatiedomeinen te helpen bij het opstellen van een soortgelijk reglement heeft mijn administratie een concreet voorbeeld van ontbindend beding of clausule uitgewerkt, die kan dienen als basis voor een uitsluiting

Bij deze contractuele uitsluiting gaat het om een toepassing van art. 1183 Burgerlijk Wetboek waarbij eigenlijk beide contractanten, de uitbater en de recreant, overeenkomen aan welke regels zij zich zullen houden. Deze moeten uiteraard kenbaar zijn voor de recreanten en dus duidelijk zichtbaar geafficheerd worden

Er wordt dus toepassing gemaakt van bestaande regels in het Burgerlijk Recht. Op vraag van de ene of de andere partij kan de rechter steeds een marginale toetsing uitvoeren.

Meer gedetailleerde uitleg krijgt u straks.

Je pense toutefois qu’ à long terme, il faudra aller encore plus loin et que cette initiative doit aussi prévoir une base juridique afin de garantir plus de stabilité et d’harmonie et afin de prévenir un effet de glissement d’un domaine à l’autre

Lorsqu’une personne se comporte mal dans un domaine de récréation, il faut également qu’il ne puisse plus se rendre dans un autre domaine durant une période définie

 Une base juridique est donc certainement nécessaire si  nous souhaitons que les centres de recréation  s’échangent mutuellement des informations ou si nous souhaitons garder des informations dans une banque de données centralisé.

Concrètement, plusieurs pistes peuvent être suivies. Nous pourrions élargir l’art. 119bis de la Nouvelle loi communale avec une nouvelle sanction administrative communale, à savoir l’exclusion ou rediger une loi  similaire à la loi Football. Ces pistes sont actuellement analysées par mon administration  et un apport venant du terrain est le bienvenu de façon à  pouvoir examiner, les « pour » et les « contre » aujourd’hui.

J’ai en outre chargé mes services d’élaborer un toolbox ou un manuel sur la base des bonnes pratiques qui seront échangées ici aujourd’hui.

In 2006 hebben we een omzendbrief verspreid maar deze is vrij algemeen. Een actualisatie ervan, concreet en praktisch gericht tot de recreatiedomeinen, met concrete tips en praktijkvoorbeelden van de collega’s

is een handig instrument voor jullie, in de uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid op lange termijn. Ik wens dit voor het volgende zomerseizoen klaar te hebben

En zowel preventieve als repressieve praktijken zullen hierin opgenomen worden:

  • concrete samenwerking tussen bewakingsagenten en politiediensten: dagelijkse shiftrapporten, elk incident rapporteren,
  • aanbevolen camera’s, hoe en waar te gebruiken
  • zichtbaarheid verbeteren op de domeinen, vermijden van donkere hoeken en plekken
  • toepassing principe “grote broer kijkt toe” waarbij ouderen afkomstig uit de probleemwijken worden ingezet als steward 

Dit overleg is een geschikt moment om na te gaan welke maatregelen reeds genomen werden, waar we vandaag staan. Het doel is u te informeren over de mogelijke maatregelen en ondersteuning te bieden, maar ook en vooral te komen tot een actief uitwisselen van ideeën met uw collega-domeinbeheerders. Hierbij komen ook goede praktijken aan bod. Ik dank hierbij de sprekers voor hun actieve bijdrage aan dit event.

Om dit alles te evalueren, en te toetsen aan de ervaringen van deze zomer  stel ik voor om na de zomer nog eens samen te komen.

Bien qu’il ait beaucoup de possibilités sur le plan répressif, il convient d’encadrer tout ceci en concertation avec les autorités régionales.

Une approche intégrale de la problématique est également de mise. Des mesures isolées ne peuvent avoir des effets sur le long terme. Ce n’est pas par la seule répression que le problème posé par ces jeunes sera résolu

Une bonne politique implique l’existence d’une offre suffisante de possibilités récréatives pour nos jeunes, et également un volet de prévention

Car il s’agit bien de cela en fin de compte, tout le monde a le droit de se détendre (aussi bien les familles dans les domaines récréatifs que les jeunes).

Share on:

Leave a comment