Toespraak opening kantoren luchtvaartpolitie, douane en FGP te Zaventem

Geachte aanwezigen, genodigden

Mesdames, Messieurs,

Ik ben bijzonder blij hier vandaag aanwezig te kunnen zijn in de nieuwe kantoren van onze politie- en douanediensten op de luchthaven.

Ik ben ook blij dat onze politie- en douanediensten niet alleen een goed onderdak hebben gevonden in deze mooi gerenoveerde gebouwen, maar ook samen onderdak hebben gevonden.

De realisatie van deze  site waarop in totaal toch een 460-tal personeelsleden zullen werken, 37  leden van de Federale gerechtelijke Politie, 420 van de luchtvaartpolitie en zes leden van de douanediensten, is mogelijk geworden door een nauwe samenwerking tussen de diensten van de Regie der Gebouwen, de Federale Politie en BAC. En het resultaat mag er zijn!

Deze plek, de satelliet, is een plaats met geschiedenis en een exponent van de groei die onze nationale luchthaven de afgelopen decennia kende.

Brussels Airport, zoals Zaventem tegenwoordig heet, is met 218 rechtstreekse internationale bestemmingen een belangrijk transportknooppunt. In 2010 passeerden hier meer dan 17 miljoen passagiers en 500.000 ton vracht. 

L’aéroport de Bruxelles connaît une énorme concentration d’activité internationale sur une surface extrêmement limitée et où en très peu de temps se rassemblent et se déplacent un nombre important de personnes et de biens.  Cet aéroport constitue également un terrain de forte activité économique et de services : une véritable ville mais sans habitants permanents.

Une telle situation implique donc des besoisn spécifiques surtout sur le plan de la sécurité. Il faut donc prévoir une présence policière qui puisse s’adapter à ce flux rapide d’activités. Cela doit être inclus via une présence policière de première ligne mais aussi via des contrôles aux frontières et une lutte contre la criminalité internationale.

Ces missions sont exécutées par différents services qui sont ici présents::

  • La Police aéronautique, responsable pour les missions de premières lignes sur le sol de Brussels Airport et pour les contrôles aux frontières.
  • La Police judiciaire fédérale responsables pour les enquêtes concernant des faits, phénomènes ou auteurs criminels, qui ici à sans conteste une dimension internationale.
  • La Douane dont la mission se concentre essentiellement sur le trafic de biens.

Sta mij toe even te focussen op het werk van de luchtvaartpolitie.

De luchtvaartpolitie heeft twee belangrijke kerntaken: politiezorg en grenscontrole, georganiseerd in twee gelijknamige afdelingen.

De afdeling Politiezorg verzorgt basispolitietaken op de luchthaven zoals een politiezone dat doet op haar terrein, (onthaal, interventie, ordehandhaving, verkeer, een bijzonder vorm van wijkwerking,..)

Hierbij besteedt ze natuurlijk een bijzondere aandacht voor de algemene beveiliging van de luchthaven in al zijn aspecten. Daarom organiseert deze afdeling:

  • Een permanente zichtbare aanwezigheid,
  • Een snelle gepaste reactie of interventie op specifieke incidenten,
  • controledispositieven,
  • handhaving en herstel van de openbare orde bij conflicten en we kunnen hier verwijzen naar de Taxiproblematiek, of de sociale onrust bij de overname van de activiteiten van een handlingbedrijf.

 Op de luchthaven van Brussel Nationaal is het ook een permanent komen en gaan van VIP’s vooral op weg naar of van de internationale instellingen op ons grondgebied. Hun aantal stijgt ook ieder jaar: 4630 bewegingen in het jaar 2010. Dit vraagt heel wat inspanningen, ook een doordachte politie-inzet en voor die opdracht getrainde politiemensen die zich bewust zijn van de veiligheidsproblematiek.

De luchthavenpolitie kortom, is verantwoordelijk voor de objectieve en subjectieve veiligheid van de luchthaven.

La section “Contrôles aux frontières” a comme tâche centrale le contrôle des frontières extérieures avec principalement l’objectif de prévenir l’immigration illégale, en collaboration avec l’Office Etrangers.

Il y a de nombreux contrôles systématiques. Le défi est d’organiser un contrôle individuel rapide mais efficace.

La qualité de ce contrôle doit être garantie tout en évitant les retards, surtout lors des grandes affluences comme pendant les mois de vacances

Vu que l’on peut s’attendre en un délai relativement court à une importante augmentation de voyageurs et de vols, nous devons investir dans de nouvelles technologies modernes pour assurer un contrôle aux frontières optimal. 

Je pense avant tout un à un système de contrôle automatique qui repose sur les données biométriques liées aux passeports. Cela augmentera la vitesse et la rapidité des contrôles individuels.

Een andere belangrijke opdracht van de afdeling grenscontrole is de organisatie van verwijderingen. 

Verwijdering van personen blijft maatschappelijk een gevoelig punt, maar is het noodzakelijke sluitstuk van een efficiënt maar ook humaan migratiebeleid. Beslissingen moeten uitgevoerd worden op een menswaardige manier en daarom is het ook van bijzonder belang dat die opdracht met de grootste zorg wordt uitgevoerd door de luchtvaartpolitie.

De laatste jaren zijn er weinig of geen incidenten geweest, wat er dan ook op wijst dat die delicate opdracht professioneel goed wordt voorbereid en uitgevoerd.

Ik wil hier toch een pluim op de hoed steken van deze mensen die een dergelijk moeilijke taak, op professioneel  maar ook op menselijk vlak, efficiënt en met respect voor de medemens tot een goed einde brengen.

Dit alles toont aan dat de luchtvaartpolitie een zeer specifieke en geen gemakkelijke taak heeft. Zij heeft  dan ook nood aan een goede en functionele infrastructuur. Een infrastructuur die hen het nodige comfort schenkt om hun werk in de beste omstandigheden uit te voeren. Een betere huisvesting geeft ook beter gemotiveerde mensen en dus een betere dienstverlening. In het licht van de opdrachten die moeten worden uitgevoerd in de context van het reilen en zeilen op een luchthaven is dit des te belangrijker. Daarom dat ik, net zoals mijn voorganger, dit huisvestingsdossier ook van nabij heb opgevolgd.

Bovendien is het voor de succesvolle werking van de luchtvaartpolitie noodzakelijk dat er veel aandacht besteed wordt aan de uitbouw van contacten met alle mogelijke partners: buitenlandse en eigen veiligheid- en politiediensten,… vliegmaatschappijen, handelingbedrijven,…taxibedrijven,… Hiervoor heeft de luchtvaartpolitie overigens een bijzondere coördinatie en informatiecel opgericht om een snelle informatiecyclus te organiseren tussen de diensten.

De nieuwe, gezamenlijke huisvesting met de diensten van de federale gerechtelijke politie en de douane kan de informatie-uitwisseling en samenwerking alleen maar kan bevorderen. Bij de inrichting van het gebouw is hier trouwens extra aandacht aan besteed (voorbeeld gemeenschappelijk gebruik door de verschillende diensten van functionele lokalen, zoals vergaderzalen).

Ik denk dan ook dat dit nieuwe gebouw een stap voorwaarts is voor onze diensten en dat het de werking van politie en douane alleen maar ten goede kan komen. Bovendien, maar dat is zuiver mijn mening, zie ik voor de luchtvaartpolitie geen toepasselijkere huisvesting dan in een satelliet.

Ik wil tot slot alle betrokken actoren danken voor dit schitterend resultaat en ik wens jullie allen veel succes in jullie nieuwe kantoren.

Share on:

Leave a comment