Vlaamse Regering legt ambitie vergroening wagenpark vast: 100.000 groene wagens in 2020

De Vlaamse Regering legde vandaag de ambitie vast voor de vergroening van het Vlaamse voertuigenpark: tegen 2020 moeten 100.000 groene wagens rondrijden op de wegen. Eind november volgt een concreet actieplan om onder meer de laad- en tankinfrastructuur drastisch te doen toenemen.

De Vlaamse Regering legde op voorstel van minister van Energie tijdens de ministerraad de contouren vast van een actieplan ter vergroening van het Vlaamse voertuigenpark. Het plan krijgt definitief vorm eind november, mét concrete maatregelen, maar nu al is duidelijk met welke ambitie de Vlaamse Regering van start gaat. “We gaan voor 100 000 groene wagens in 2020”, stelt minister van Energie Turtelboom. “We maken daarbij zeer bewust de keuze voor zuiver elektrische wagens. De nota die de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde, is op dat vlak baanbrekend in Europa. De keuze is heel bewust: zuiver elektrische voertuigen bieden het grootste klimaatvoordeel. De autosector is hier klaar voor, het aanbod wordt steeds verder uitgebreid. Bovendien bieden elektrische wagens nog bijkomende potentiële voordelen in  ons elektriciteitssysteem van de toekomst. Ze kunnen hernieuwbare energie opslaan voor later gebruik. Uiteindelijk zijn het batterijen op vier wielen.”

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 2000 ingeschreven elektrische wagens, dat moeten er in 2020 60.500 worden. Daarnaast wordt ook gestreefd naar 40.000 CNG-voertuigen op de Vlaamse wegen. Vandaag telt Vlaanderen 2000 wagens op aardgas. Samengeteld betekent dit dus een ambitie van in totaal 100.000 ‘propere’ voertuigen op de Vlaamse wegen tegen 2020. “We moeten een inhaalbeweging maken in Vlaanderen”, zegt minister Turtelboom. “En dat begint met duidelijke ambities. In de meeste van de ons omringende landen zijn de ambities en initiatieven voor schone transportbrandstoffen al eerder samengebracht in een goedgekeurd actieplan, al dan niet beperkt tot elektrisch transport. Dat is zo in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje,… maar niet bij ons. Visie en ambities waren nog niet uitgesproken en er is was geen duidelijke beleidslijn met samenhangende acties. Daar komt nu verandering in.”

7400 elektrische laadpalen tegen 2020

Wat de Vlaming vandaag vaak tegenhoudt om een milieuvriendelijk voertuig aan te schaffen, is de te beperkte laad- en tankinfrastructuur. Daarom wordt ook een ambitie uitgesproken om hiervoor de voorzieningen drastisch te verhogen. Samen met de bestaande publieke laadpunten moet men in Vlaanderen tegen 2020 op 7400 verschillende publieke plaatsen de elektrische wagen kunnen opladen.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat door deze beleidskeuze ook laadinfrastructuur op semipublieke terreinen (zoals aan bedrijven, winkelcentra of supermarkten) of op privé terrein aangewakkerd zal worden.

Een aandachtspunt hierbij wordt de zogenaamde ‘interoperabiliteit’. Vandaag moet je voor specifieke laadpalen een specifiek abonnement hebben, zonder kan je er niet laden. De Vlaamse Regering wil hier komaf mee maken. Ieder voertuig moet aan elke publieke laadpaal kunnen worden geladen. Bovendien wordt werk gemaakt van een allesomvattende centrale kaart met de locaties en beschikbaarheid van de tank- en laadstations in heel Vlaanderen. Daarbij zal ook oog zijn voor een optimale spreiding van de laadinfrastructuur.

Uitbreiding tankinfrastructuur voor CNG-voertuigen

Ook voor tankinfrastructuur voor CNG-voertuigen (Compressed Natural Gas) is er in samenwerking met de sector al een eerste plan uitgetekend. Zonder bijkomend stimulerend beleid zullen er in 2020 ongeveer 300 CNG tankstations zijn in Vlaanderen. Vandaag zijn dat er slechts om en bij de vijftig. Aangezien elektrische voertuigen en waterstoftechnologie nu en in de toekomst niet helemaal geschikt zijn voor zwaar vervoer, zijn CNG en de LNG variant de brandstoffen van de toekomst voor zware vrachtwagens of schepen.

CNG staat voor Compressed Natural Gas, rijden op aardgas dus. Aardgas is vandaag veel goedkoper dan de normale fossiele brandstoffen, diesel en benzine. De meerkost van een auto op aardgas is op vandaag beperkt, ongeveer 2000 euro. Dat maakt dat het gemiddeld op een periode van 4 jaar vandaag al goedkoper is om een wagen op aardgas te kopen. CNG heeft grote milieuvoordelen. Voertuigen op aardgas stoten 27% minder CO2 uit dan benzine, produceren tot 95% minder fijn stof dan dieselwagens en de brandstof is tot 30% goedkoper dan diesel. Aangezien CNG een duidelijk positief milieu effect is CNG een overgangsbrandstof naar 100% emissie loze auto’s, zoals elektrische voertuigen of waterstofwagens.

Annemie Turtelboom: “De Vlaamse Regering maakt een duidelijke keuze. We willen minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. We gaan voor stiller verkeer, leefbare steden, en een betere luchtkwaliteit voor ons allemaal. Wij nemen nu de start, zodat we kunnen evolueren naar een mature markt van groene voertuigen, en zo in Vlaanderen onze achterstand ten aanzien van de buurlanden kunnen inlopen. We mikken op het effect van een vliegwiel.”

Share on:

Leave a comment