Vlaamse verkeersfiscaliteit wordt verder vergroend, Zero Emission Bonus voor wie elektrische of waterstofwagen koopt

De Vlaamse Regering schreef de ambitie om het Vlaamse wagenpark te vergroenen neer in het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Via een vergroening van de BIV en de verkeersbelasting voor nieuwe wagens (niet leasing) wordt de aankoop van zuinigere modellen aangemoedigd en de ‘ontdieseling’ van het Vlaamse verkeer versneld. Met een Zero Emission Bonus voor wie een elektrische of waterstofwagen koopt, willen Vlaams ministers Annemie Turtelboom en Joke Schauvliege de uitstoot van fijn stof en CO2 verder tegengaan.

De verkeersfiscaliteit wordt door de Vlaamse Regering ingezet om het aankoopgedrag van de automobilist te sturen. Voor niet-leasing wagens wordt die verkeersfiscaliteit dan ook verder vergroend voor nieuw ingeschreven wagens. Regering wil hiermee al wie een nieuwe wagen aankoopt aanzetten om te kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. De BIV zal bijgestuurd worden op basis van milieuparameters. In de jaarlijkse verkeersbelasting zal ook een bijsturing worden doorgevoerd op basis van CO2 uitstoot en vervuilende emissies. Beide met de bedoeling om de ‘ontdieseling’ te versnellen en de klimaatopwarming tegen te gaan. Daarnaast wordt een

De Vlaamse Regering legde eerder deze maand reeds – op vrijdag 18 september – de ambitie vast voor de vergroening van het voertuigenpark: tegen 2020 moeten 100.000 groene wagens rondrijden op de Vlaamse wegen, waarvan 60.000 elektrische wagens en 40.000 wagens op aardgas. Om dit mogelijk te maken wordt onder meer aan een uitrol van laad- en tankinfrastructuur gewerkt, en daarnaast worden financiële incentives voorzien.

Wie in de toekomst een elektrische of een waterstofwagen aankoopt in Vlaanderen heeft recht op een Zero Emission Bonus (en dit voor niet leasing wagens). Deze financiële incentive wordt gemoduleerd, volgens type en kostprijs van de wagen met een maximum van 5000 euro in 2016. De daaropvolgend jaren neemt de ZE-bonus af: 4000 euro in 2017, 3000 euro in 2018 en 2000 euro in 2019. Waterstof- en elektrische wagens stoten geen CO2 noch fijn stof uit.

Bedoeling is om de vergroening van de BIV in te voeren vanaf 1 januari 2016, de verdere vergroening van de verkeersbelasting zal in de loop van het voorjaar van 2016 worden doorgevoerd. De concrete modaliteiten worden de komende weken uitgewerkt en de tekst wordt zo snel mogelijk aan het parlement voorgelegd.

Annemie Turtelboom, Vlaams viceminister-president, minister van Financiën, Begroting en Energie:

“Via de verkeersfiscaliteit kunnen we gedrag sturen. Vandaag rijden in Vlaanderen te veel dieselwagens rond, en dat heeft gevolgen. Fijn stof veroorzaakt ademhalingsproblemen, longkanker en vroegtijdige sterfte en is een factor bij hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. We willen daarom de ontdieseling versnellen, en dat door mensen die een nieuwe wagen aankopen aan te zetten om voor een milieuvriendelijk model te kiezen. Wie voor een volledig zuivere wagen kiest, krijgt een bonus. Elektrische wagens zijn vandaag duurder dan een andere. We willen de kloof overbruggen via een bonus. Voorbeelden uit het buitenland, zoals Noorwegen, tonen aan dat aankoopincentives het meeste effect hebben. Ook in Duitsland en Frankrijk wordt zeer bewust die kaart getrokken.”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw:

“De milieu-impact van elektrische voertuigen is kleiner dan die van andere auto’s. Bovendien is er bij elektrisch rijden geen uitstoot van schadelijke stoffen (NOx, fijn stof,…). Op korte termijn kunnen wij er acute problemen mee verhelpen, zoals de lokale luchtkwaliteit. De transitie naar elektrisch rijden zal op langere termijn ook impact hebben op de luchtkwaliteit overal in Vlaanderen. Gelet op de hoge bevolkingsdichtheid en vele stedelijke gebieden in Vlaanderen zal de versnelde introductie van de elektrische wagen een belangrijke positieve impact hebben op de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De geluidsoverlast zal fel verminderen door de introductie van elektrische voertuigen, vooral bij lage snelheden.”

Share on:

Leave a comment