Wetsontwerp wederzijdse internationale rechtshulp goedgekeurd

De ministerraad gaf vandaag haar goedkeuring aan het wetsontwerp tot invoering en implementatie van de Europese regelgeving met betrekking tot de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de politiediensten van de lidstaten van de EU.

 “De uitwisseling van informatie en inlichtingen is essentieel in de strijd tegen de criminaliteit. Een nauwere samenwerking tussen de rechtshandhavingsautoriteiten in de Europese lidstaten is noodzakelijk om de burgers van de Unie een hoger niveau van veiligheid te kunnen garanderen. Nog te vaak wordt een doeltreffende, snelle uitwisseling van informatie en inlichtingen ernstig belemmerd door formele procedures, administratieve structuren en juridische hinderpalen. Met de omzetting van het Kaderbesluit vereenvoudigen we de verstrekking van politionele informatie blijven we de rechten van de burgers garanderen”, aldus Annemie Turtelboom.

Autonome verstrekking

Als algemene regel wordt ingevoerd dat politionele informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit autonoom verstrekt worden, zonder optreden van de gerechtelijke overheid, door de Belgische politiediensten aan politiediensten van een andere lidstaat.

De verstrekte informatie heeft uitsluitend betrekking op informatie die rechtstreeks beschikbaar en toegankelijk zijn voor de politiediensten zoals:

–     de gegevens geregistreerd in de Algemene Gegevensbank (AGB)

–     de dienst inschrijvingen voertuigen (DIV)

–     het Rijksregister

Het heeft dus geen betrekking op informatie en gegevens die moeten worden gezocht en die een actief optreden van het politieapparaat veronderstellen (bvb een verzoek uit het buitenland om een huiszoeking te verrichten, een verhoor af te nemen, …).

De autonome verstrekking is enkel mogelijk ten aanzien van de andere lidstaten van de EU en de geassocieerde Schengenlanden.

De machtiging van de bevoegde magistraat blijft noodzakelijk wanneer de gegevens en informatie:

–         het voorwerp uitmaken van een embargomaatregel

–         enkel kunnen bekomen worden in het kader van een procedure mits machtiging van een magistraat

De verstrekking van de politionele informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit is verboden wanneer deze:

–            de nationale veiligheidsbelangen van de Belgische staat kan schaden,

–            het welslagen van een lopend onderzoek in het gedrang kan brengen,

–            gegevens de veiligheid van de personen of van de bron van de gegevens en informatie in gevaar kan brengen,

–            niet in verhouding staan tot of niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden gevraagd.

Share on:

Leave a comment